28. 5. 2023

UVÁDZANIE ALERGÉNOV V JEDÁLNYCH LÍSTKOCH SA MENIŤ NEBUDE

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) svojim regionálnym úradom zaslal koncom mája usmernenie, v ktorom požadoval od zamestnancov usmerniť prevádzky spoločného stravovanie o potrebe zmeny

označovania alergénov v jedálnom lístku. Doteraz zaužívaný spôsob označovania alergénov číslom pri konkrétnom pokrme bol podľa vyjadrenia úradu nedostačujúci.

Dnes je už však jasné, že sa zaužívaný spôsob označovania alergénov, ktorý je v súlade s nariadením EP a Rady č. 1169/2011, meniť nemusí. 

Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky reagoval na toto usmernenie a listom ÚVZ SR poukázal na neoprávnenosť takto vyžadovaného udávania alergénov v jedálnych lístkoch, ktoré je nad rámec povinností definovaných v európskom nariadení. Aj na základe nášho podnetu téma zmeny označovania alergénov v jedálnych lístkoch skončila na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), ktoré sa svojim stanoviskom zo dňa 14.82015 zaslanom ÚVZ SR, priklonilo k doteraz zaužívanému číselnému spôsobu označovaniu alergénov a považuje ho za dostatočný spôsob informovania spotrebiteľa a v súlade s platným európskym nariadením.

Na základe tohto stanoviska MPRV SR, ÚVZ SR dňa 28.8.2015 vydal nové usmernenie pre svoje regionálne pracoviská k označovaniu alergénov u hotových pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania, v ktorom uvádza, že označovanie alergénov číselnými skratkami v súlade s Prílohou II nariadenia 1169/2011 je akceptovateľné, pričom zoznam látok alebo výrobkov spôsobujúcich alergie alebo neznášanlivosť podľa prílohy II nariadenia musí byť súčasťou jedálneho lístka.

AKO MAJÚ BYŤ ALERGÉNY UVEDENÉ?

„Názvy určitých látok alebo výrobkov spôsobujúcich alergie alebo neznášanlivosť v potravinách umiestňovaných na trh ako pokrmy v zariadeniach spoločného stravovania vrátane zariadení rýchleho občerstvenia možno uvádzať v jedálnom lístku alebo inej forme poskytovania informácií o pokrme pri každej zložke pokrmu za slovom „Obsahuje:“ formou čísla, ktoré zodpovedá poradovému číslu látky alebo výrobku podľa osobitého predpisu (t.j. prílohy II nariadenia č. 1169/2011), pričom zoznam týchto látok alebo výrobkov musí byť uvedený v súlade s číselným poradím podľa prílohy II nariadenia č. 1169/2011 a musí byť súčasťou jedálneho lístka alebo inej formy poskytovania informácií o pokrme.“

Rovnaký spôsob je podľa MPRV SR možné akceptovať v bufetoch, školských jedálňach alebo obdobných zariadeniach spoločného stravovania, kde je jedálny lístok všeobecne vystavený, pričom v tesnej blízkosti tohto jedálneho lístka musí byť zoznam látok alebo výrobkov spôsobujúcich alergie alebo neznášanlivosť podľa prílohy II nariadenia č. 1169/2011.

Celé znenie usmernenia ÚVZ SR regionálnym pracoviskám

Mgr. Marek Harbuľák- generálny sekretár ZHR SR

Zdroj: www.zhrsr.sk

Buďte první, kdo přidá komentář...

Zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*