18. 6. 2024
REKLAMA

ÚKZÚZ: Dovoz ze třetích zemí

Dovoz ze třetích zemí

Nově ÚKZÚZ provádí v rámci dovozu i kontrolu produktů ekologického zemědělství původem ze třetích zemí. Tato kompetence vyplývá ze zákona o ekologickém zemědělství č. 242/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. ÚKZÚZ je tedy společně se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí a Státní veterinární správou úředním orgánem, který tyto kontroly zajišťuje při dovozu rostlin a některých rostlinných produktů.

Jedním z rizik světového obchodu je i rozšiřování nových druhů, které v místě zavlečení mohou způsobit značné ekologické nebo ekonomické škody. Takových příkladů známe z minulosti desítky a setkáváme se s mnoha případy i na území České republiky.  Významnou činností Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále “ÚKZÚZ”) je ochrana území před zavlékáním a rozšiřováním regulovaných škodlivých organismů, ale samozřejmě také orga­nismů, které nejsou zařazeny do regulací EU. Na úseku dovozu rostlinných komodit tuto činnost zajišťuje Odbor dovozu a vývozu, který se zaměřuje na veškeré činnosti spojené s dovozem rostlin, rostlinných produktů a zboží rostlinného původu a rovněž na činnosti spojené s dovozem a kontrolou dřevěného obalového materiálu, který je rizikový s ohledem na zavlékání škodlivých organismů.

Na úrovni EU je ochrana proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů stanovena ve směrnici Rady 2000/29/ES a další legislativě EU (rozhodnutí, směrnice apod.).

Dovoz rostlin do ČR ze třetích zemí se řídí fytosanitární legislativou, která je shodná ve všech členských státech EU. Na národní úrovni jsou předpisy zapracovány do zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutích ÚKZÚZ a další legislativě.

Systém fytosanitárních opatření při dovozu zahrnuje:

  • zákazy dovozů některých škodlivých organismů nebo komodit napadených určitými škodlivými organismy,
  • zákazy dovozů některých rizikových komodit z některých států nebo oblastí,
  • rostlinolékařskou kontrolu v zemi původu komodity a vystavení rostlinolékařského osvědčení (Phytosanitary certificate),
  • potvrzení zvláštních požadavků, které musí dovážené komodity splňovat,
  • rostlinolékařskou kontrolu v prvním vstupním místě EU.


Každá zásilka, která podléhá rostlinolékařské kontrole, musí být opatřena mezinárodně uznávaným dokladem, kterým je tzv. rostlinolékařské osvědčení (Phytosanitary certificate). Rostlinolékařské osvědčení vystavuje příslušný orgán rostlinolékařské péče daného státu, ze kterého se rostliny vyváží. Rostlinolékařské osvědčení garantuje splnění dovozních požadavků podle druhu komodity, škodlivých organismů a zvláštních požadavků, jsou-li požadovány.

Povinné dovozní rostlinolékařské kontrole podléhají zásilky vyjmenovaných rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, včetně dřeva a namátkově i dřevěných obalů tzv. dřevěný obalový materiál.

Výjimku tvoří rostliny, které patří mezi tzv. malé množství rostlin nebo rostlinných produktů:

  • max. 2 kg ovoce a zeleniny kromě brambor
  • max. jedna kytice tvořená řezanými květinami a větvemi
  • nejvýše 5 sáčků osiva v originálním balení


Každý dovozce je povinen předložit ke kontrole zásilku, která této kontrole podléhá. V opačném případě se vystavuje uložení sankce.

Dovozní rostlinolékařská kontrola se provádí ve vstupních místech EU, jak v ČR, tak v ostatních členských státech. V České republice jsou těmito místy pouze letiště v Praze-Ruzyni, v Brně-Tuřanech, v Ostravě-Mošnově a pro poštovní zásilky vyclívací pošta Praha 120. Na území ČR mohou být prováděny dovozní kontroly pouze přes vstupní místa. V některých případech lze dokončit dovozní rostlinolékařskou kontrolu až v místě určení zásilky. Místo určení však musí být předem schváleno (Odborem dovozu a vývozu) jako místo vhodné k provádění dovozní rostlinolékařské kontroly. Nezbytný je i souhlas vstupního místa s odesláním zásilky k dokončení kontroly do místa určení. Podrobnější informace k této záležitosti získáte na Odboru dovozu a vývozu.

Dovozní kontrolu může provádět pouze rostlinolékařský inspektor ÚKZÚZ, a je zpoplatněna dle platného sazebníku (vyhláška č. 221/2002 Sb.). Pokud zásilka nesplňuje všechny fytokaranténní a dovozní požadavky ČR je zpravidla zlikvidována, a to bez nároku na náhradu.

Nově ÚKZÚZ provádí v rámci dovozu i kontrolu produktů ekologického zemědělství původem ze třetích zemí. Tato kompetence vyplývá ze zákona o ekologickém zemědělství č. 242/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. ÚKZÚZ je tedy společně se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí a Státní veterinární správou úředním orgánem, který tyto kontroly zajišťuje při dovozu rostlin a některých rostlinných produktů.

Místem provádění úředních kontrol produktů ekologického zemědělství a produktů z přechodného období za účelem ověření souladu s nařízením Rady (EU) 2018/848 jsou určená Místa propuštění do volného oběhu a Stanoviště hraniční kontroly určené pro kontroly bioproduktů.

V případě kontrol ÚKZÚZ tyto kontroly budou probíhat ve vstupních místech Praha, Brno a Ostrava, popř. v místech vykládek zásilek. Výsledkem kontroly je vydání tzv. Potvrzení o kontrole, který dovozce obdrží společně s dokladem o fytosanitární kontrole zásilky.

Pro další informace se obraťte na Odbor dovozu a vývozu ÚKZÚZ, mail odv@ukzuz.cz

Zdroj: ÚKZÚZ

Buďte první, kdo přidá komentář...

Zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*