20. 5. 2024
REKLAMA

Označování země původu nebalených potravin (zejména ovoce, zeleniny a masa) při online prodeji

označováni potravin

Provozovatelé potravinářských podniků (dále jen „PPP“) provozující e-shopy s potravinami dlouhodobě řeší, že zvláště v případě nebaleného ovoce, zeleniny a masa nedokáží z logistických důvodů vždy garantovat, že spotřebiteli bude dodáno zboží z jedné konkrétní země původu.

Dotaz:

Jak uvádět zemi původu při nabízení nebalených potravin (ovoce, zeleniny, masa) k prodeji komunikačními prostředky na dálku?

Odpověď:

Právní rámec:

Článek 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011 stanoví, že:

Aniž jsou dotčeny požadavky na informace stanovené v článku 9, v případě balených potravin nabízených k prodeji komunikačními prostředky na dálku:

a) povinné informace o potravinách, s výjimkou údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 písm. f), musí být k dispozici před dokončením nákupu a uvedeny na materiálu podporujícím prodej na dálku nebo musí být poskytnuty jinými vhodnými prostředky jasně určenými provozovatelem potravinářského podniku. V případě využití jiných vhodných prostředků musí být povinné informace o potravinách poskytnuty, aniž by PPP přenášel na spotřebitele dodatečné náklady;

b) veškeré povinné údaje musí být k dispozici v okamžiku doručení.

Podle čl. 9 odst. 1 písm. i) téhož nařízení v souladu s články 10 až 35 a s výhradou odchylek obsažených v této kapitole se povinně uvádí údaj o zemi původu nebo místo provenience v případech, které určuje článek 26. Článek 26 odst. 2 písm. b) dále odkazuje na přílohu XI, která stanoví, že mezi druhy masa, u nichž je povinné uvádět zemi původu nebo místo provenience patří vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené (KN 0203), skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené (KN 0204), maso z drůbeže čísla 0105, čerstvé, chlazené nebo zmrazené (KN Ex 0207). Obdobně je značení původu povinné také u hovězího masa a to dle článků 13 až 15 nařízení (ES) č. 1760/2000. Bližší pravidla uvádění země původu nebo místa provenience stanoví prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1337/2013 a nařízení (ES) č. 1760/2000.

V případě nabízení ovoce a zeleniny komunikačními prostředky na dálku je taktéž povinné uvedení země původu (čl. 76 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 a čl. 6 nařízení (EU) č. 543/2011).

Podle čl. 14 odst. 2 nařízení (EU) č. 1169/2011 platí, že v případě nebalených potravin nabízených k prodeji komunikačními prostředky na dálku musí být údaje vyžadované podle článku 44 dány k dispozici podle odstavce 1 tohoto článku.

Podle čl. 44 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1169/2011 platí, že jsou-li potraviny nabízeny k prodeji konečnému spotřebiteli nebo zařízením společného stravování nebalené není poskytnutí dalších údajů uvedených v článcích 9 a 10 povinné, pokud členské státy nepřijmou vnitrostátní opatření vyžadující uvedení některých nebo všech těchto údajů nebo jejich částí.

Za vnitrostátní opatření vyžadující uvedení původu nebaleného vepřového, skopového, kozího a drůbežího masa, ovoce a zeleniny podle podmínek stanovených pro balené potraviny přímo použitelným předpisem Evropské unie o označování potravin je nutno považovat ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. V souladu s § 3 odst. 1 písm. p) musí být tyto informace při nabízení potravin spotřebiteli komunikačními prostředky na dálku poskytnuty před dokončením nákupu (tj. ve chvíli, kdy se spotřebitel rozhoduje, které zboží si objedná a vloží do košíku). Za tento okamžik není možné považovat okamžik doručení.

V případě, kdy není spotřebiteli před dokončením nákupu vepřového, skopového, kozího, drůbežího a hovězího masa, ovoce a zeleniny (případně jakéhokoliv jiného nebaleného produktu, u kterého se povinně uvádí údaj o zemi původu nebo místu provenience) poskytnuta přesná a jasná informace o zemi původu (nebo místu provenience), PPP poruší čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 1169/2011, podle kterého informace o potravině musí být přesné, jasné a spotřebitelům snadno srozumitelné. Spotřebitel musí být dostatečně informován
o produktech před učiněním výběru, aby mohl objednávku uskutečnit.

Striktním výkladem výše uvedeného je třeba dojít k tomu, že právní úpravě bude odpovídat, pokud je spotřebiteli umožněno vybírat mezi typem produktu (př. jablka Idared) a zároveň zemí původu (př. Česká republika).

Možné varianty uvádění informací o původu potravin při nákupu nebalených potravin komunikačními prostředky na dálku:

Požadavkům striktního výkladu zcela odpovídají následující varianty uvádění informací o původu potravin:

Varianta 1a)

Samostatná položka, kterou může spotřebitel při nákupu komunikačními prostředky na dálku zvolit pro objednání.

  • jablka Idared – země původu: Česká republika (samostatná položka pro objednání)
  • jablka Idared – země původu: Polsko (samostatná položka pro objednání)
  • jablka Idared – země původu: Slovensko (samostatná položka pro objednání)


Varianta 1b)

Jeden typ produktu (př. jablka Idared) tvoří jednu položku pro objednání, kterou doprovází rozbalovací seznam, v rámci něhož lze vybrat konkrétní zemi původu dané potraviny. Spotřebitel vybere zemi původu potraviny, kterou preferuje. Takový výběr je pro PPP závazný.

  • jablka Idared – země původu: – rozbalovací seznam, v rámci něhož lze vybrat: Česká republika, Polsko, Slovensko


Je vhodné zohlednit specifika při nabízení (především nebalených) potravin komunikačními prostředky na dálku, zejm. skutečnost, že spotřebitel často objedná nákup v delším časovém předstihu před jeho skutečnou realizací (PPP zpravidla kompletuje objednávku v den realizace nákupu, s časovým odstupem od objednávky, tudíž potraviny, které jsou na skladě, se mohou lišit od potravin na skladě v době objednávky). Z výše uvedeného důvodu lze akceptovat i další varianty nabízení potravin komunikačními prostředky na dálku, které umožní informovaný výběr spotřebitele v souladu se smyslem právní úpravy:

Varianta 2)

Výběr v rozbalovacím seznamu (varianta 1b) lze doplnit o zaškrtávací políčko, jehož zaškrtnutím může spotřebitel souhlasit s tím, že pokud v době kompletace objednávky nebude k dispozici potravina z vybrané země původu, je možné nahradit tuto potravinu potravinou z jiné země původu (takovou, kterou bylo v době objednávky taktéž možné zvolit). Zdůrazňujeme, že zaškrtávací políčko musí být pro spotřebitele snadno viditelné při vybírání potraviny, tedy v blízkosti objednávky potraviny (resp. v blízkosti volby země původu). Není možné takovou volbu zapracovat jen do obchodních podmínek PPP, případně až na fázi finalizace celé objednávky. Pokud spotřebitel zaškrtávací políčko neoznačí, PPP musí zajistit dodání potraviny dle zvolené varianty země původu a v případě její nedostupnosti není spotřebiteli doručována její alternativa.

  • jablka Idared – země původu: – rozbalovací seznam, v rámci něhož lze vybrat: Česká republika, Polsko, Slovensko


□ zaškrtávací políčko, jehož zaškrtnutím spotřebitel souhlasí, že v případě, kdy v době kompletace objednávky nebude k dispozici potravina z vybrané země původu, je možné nahradit tuto potravinu potravinou z jiné země původu.

Varianta 3)

Jeden typ produktu (př. jablka Idared) tvoří jednu položku pro objednání, kterou doprovází rozbalovací seznam, v rámci něhož lze vybrat konkrétní zemi původu dané potraviny. Spotřebitel vybere zemi původu potraviny, kterou preferuje, v blízkosti tohoto výběru může být umístěno zaškrtávací políčko, v rámci něhož zaškrtne, že mu nezáleží na zemi původu potraviny:

  • jablka Idared – země původu: – rozbalovací seznam, v rámci něhož lze vybrat: Česká republika, Polsko, Slovensko


□ zaškrtávací políčko, jehož zaškrtnutím spotřebitel uvede, že mu na zemi původu nezáleží (případně jiná formulace, která má stejný význam)

  • uvedenou variantu lze graficky upravit i jiným způsobem, např. v rozbalovacím seznamu
  • variantu 3) lze kombinovat i s variantou 2)


Závěr:

Výše jsou uvedeny příklady, jak naplnit požadavky právních předpisů. PPP mohou zvolit i jiný způsob označování země původu, který bude odpovídat zákonným požadavkům. Konečné posouzení souladu s předpisy je však v každém jednotlivém případě možné provést až ve vazbě na konkrétní nastavení v rámci komunikačního prostředku na dálku.

Zdroj: SZPI

Buďte první, kdo přidá komentář...

Zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*