25. 7. 2024
REKLAMA

Koronavirus ve vodách aneb hrozí nám „nákaza z vody“?

Informace Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT Praha

V poslední době se množí dotazy, jak je to vlastně s tím všudypřítomným koronavirem SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc COVID-19 v pitné vodě či odpadních vodách. Hrozí nám nákaza v blízkosti čistíren? Můžeme se nakazit pitím kohoutkové vody? Jakým způsobem se virus z vody odstraní, pokud vůbec? Tak si to pojďme shrnout.

Koronavirus v pitné vodě

Přítomnost viru SARS-CoV-2 ani jiných podobných virů nebyla detegována v zásobování pitnou vodou nikde na světě a na základě současných poznatků je riziko zásobování jím kontaminovanou vodou naprosto mizivé, spíše nulové. Na tom se shodují mezinárodní organizace jako WHO, Global Water Research Coalition [1], ale i národní výzkumné či profesní organizace, například holandská KWR Water [2] nebo American Water Works Association [3], či stanovisko Národního referenčního centra pro pitnou vodu Státního zdravotního ústavu [4]. Kontaminace vod viry by přicházela v úvahu jen u povrchových vod, přičemž většina našich velkokapacitních zdrojů jsou vodárenské nádrže v horních částech toků. Pokud by snad došlo ke kontaminaci povrchových zdrojů viry, pak jsou standardní úpravárenské a desinfekční procesy na úpravnách vod vůči němu účinné, tedy virus není odstraňován jen desinfekcí, ale i předcházejícími procesy. Z pohledu životaschopnosti koronavirů je důležité, že mají slabou tukovou a proteinovou obálku a jsou velmi snadno ve finále deaktivovány desinfekčními postupy jako je například běžná chlorace, ozonizace či UV zářeníÚpravny pitné vody nemusí z hlediska efektivity vůči odstranění/inaktivaci SARS-CoV-2 nic měnit na své současné praxi.

Koronavirus v odpadní vodě a ve vyčištěných odpadních vodách

Situace s městskými odpadními vodami a odtoky z čistíren odpadních vod (ČOV) není samozřejmě tak jednoduchá jako v případě pitné vody, protože se jedná o daleko složitější matrici. Některé studie ukazují, že přinejmenším fragmenty genů SARS-CoV-2, ne-li virus sám, mohou být přítomny ve splaškové vodě; na odtocích z ČOV však toto prokázáno zatím nebylo [5]. Ani přenos fekálně-orální cestou dosud nebyl potvrzen [6]. Přesto, nebo právě proto, nejsou splaškové odpadní vody a vyčištěné odpadní vody v současnosti považovány za epidemiologické riziko. Pokud jde o odpadní vody ze zdravotnických zařízení, kde lze předpokládat vyšší míru kontaminace SARS-CoV-2, ty je podle nové normy ČSN 75 6406 Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení vypouštěnými do stokové sítě pro veřejnou potřebu (únor 2020) zapotřebí předčistit – desinfikovat. Desinfekce, která se obecně jeví jako přiměřená prevence pro vyčištěné odpadní vody, u nás doposud není standardním krokem. Kauza SARS-CoV-2 snad odstartuje povinnost desinfikovat vyčištěné odpadní vody na odtocích z ČOV před jejich vypuštěním do povrchových vod stejně, jak je již dnes vyžadováno u jejich recyklace. Z tohoto důvodu není nutné se obávat recyklovaných odpadních vod, jak městských, tak šedých, neboť základní operací přípravy recyklované odpadní vody je vždy její desinfekce.

Pracovníci, kteří přicházejí do styku s odpadními vodami, by měli v každém případě používat ochranné pomůcky a dodržovat doporučená hygienická opatření [7]. A to hlavně z důvodu obecných zdravotních a bezpečnostních rizik při nakládání s odpadními vodami.

Výskyt koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách v různých místech stokové sítě by mohl sloužit i k indikaci epidemiologické situace v dané lokalitě. Objevují se i studie naznačující, že sledování výskytu tohoto viru v odpadních vodách by mohlo fungovat jako jakýsi systém včasného varování, že v dané lokalitě žije větší počet lidí s nemocí Covid-19 [8]. Podobné studie se připravují i v ČR.


[1] Global Water Research Coalition – Factsheet

[2] KWR – Drinking water very well protected against all viruses, including coronavirus

[3] AWWA – Coronavirus and water

[4] Stanovisko Národního referenčního centra (NRC) pro pitnou vodu k otázce přenosu nového koronaviru (SARS-CoV-2) pitnou vodou, Státní zdravotní ústav, aktualizovaná verze 8.3.2020.

[5] KWR – What we learn about the Corona virus through waste water research

[6] Charleen Y., Sanghvi K., Danson Y.: Enteric involvement of coronaviruses: is faecal–oral transmission of SARS-CoV-2 possible 5,335 (2020), https://doi.org/10.1016/S2468-1253(20)30048-0

[7] Stanovisko národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k prevenci nákazy COVID – 19 u pracovníků provozů kanalizací a čistíren odpadních vod.

[8] Medical News Today – Sewage could provide early warning of COVID-19 outbreaks

Kolektiv autorů Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT Praha
Aktualizováno: 14.4.2020, Autor: Lucie Pokorná

Zdroj: VŠCHT

Buďte první, kdo přidá komentář...

Zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*