19. 4. 2024
REKLAMA

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

SVS zavádí v souvislosti s výskytem salmonel v polském hovězím mase mimořádná veterinární opatření

Od 21.2.2019 musí všichni provozovatelé potravinářských podniků (dovozci), kteří přijímají balené či nebalené hovězí maso z Polska zajistit vyšetření každé zásilky na přítomnost salmonel v akreditované laboratoři.

Až po obdržení vyhovujících výsledků laboratorního vyšetření, může být zásilka hovězího masa uvedena na český trh.

V případě zjištění nevyhovujícího výsledku, musí příjemce zásilky tuto informaci neprodleně sdělit příslušné krajské veterinární správě. Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může být uložena pokuta až do výše 2 mil. Kč.

„Povinné vyšetřování všech zásilek polského hovězího masa výrazně omezí riziko, že se na náš trh dostane zdravotně závadné maso z této země,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Zde je přepis nařízení mimořádných veterinárních opatření:

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle  ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 54 odst. 1 písm. h) a i) a v souladu s § 54 odst. 2 písm. b) a c) veterinárního zákona nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření:

Čl. 1

Dnem 21. 2. 2019 se všem provozovatelům potravinářského podniku, kteří v místě určení přijímají nebalené hovězí maso z Polska, nebo balené hovězí maso s identifikační značkou polského potravinářského podniku nařizuje zajistit provedení laboratorního vyšetření každé zásilky tohoto hovězího masa, které bude prokazovat jeho zdravotní nezávadnost a to v laboratoři, které bylo vydáno pro příslušný okruh vyšetřování osvědčení o akreditaci podle zákona o technických požadavcích na výrobky; laboratorní vyšetření musí zahrnovat vyšetření minimálně 1 vzorku na zásilku na přítomnost salmonel. Výsledky tohoto vyšetření musí provozovatel uchovávat po dobu dvou let.

Čl. 2

Provozovatelé potravinářského podniku uvedení v článku 1 mohou uvést zásilku hovězího masa dále na trh až po té, kdy obdrží výsledky laboratorního vyšetření provedeného podle článku 1, které musí být vyhovující a v případě vyšetření na salmonely prokazovat, že maso neobsahuje salmonelu. Provozovatelé musí každé zjištění nevyhovujícího výsledku a přítomnosti salmonel neprodleně oznámit příslušné krajské veterinární správě Státní veterinární správy.

Čl. 3

Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše 2.000.000 Kč.

Čl. 4

Společná a závěrečná ustanovení

1) Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Pokud jsou nařízením Státní veterinární správy ukládány povinnosti i jiným subjektům, než jsou chovatelé hospodářských zvířat, vyhlašuje se nařízení Státní veterinární správy také v celostátním rozhlasovém nebo televizním vysílání; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce ministerstva zemědělství. Vyvěšuje se na úřední desce ministerstva a krajských úřadů, jejichž území se týká, a zveřejňuje se na internetových stránkách Státní veterinární správy.

V Praze dne 21.02.2019

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

 

zdroj: SVS

Buďte první, kdo přidá komentář...

Zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*