27. 11. 2022

Hygiena v stravovacích službách SR

V Slovenskej republike je bezpečnosť potravín realizovaná na základe legislatívnych predpisov, ktoré sú harmonizované s legislatívou EÚ, čiže spoločného trhu s potravinami.

Zákon č. 152/1995 Z.z. z 27. júna 1995 o potravinách, novelizovaný zákonom č.349/2011. Upravuje podmienky výroby potravín a ostatných požívatín, manipuláciu s nimi a ich uvádzanie do obehu. Nadstavbou nad týmto základom je uplatňovanie bezpečnostného systému prezentovaného systémom HACCP, vlastnou samokontrolou. Ide o najcitlivejšiu oblasť z dôvodu maximálneho pôsobenia ľudského faktoru, ktorý môže najvýraznejšie ovplyvniť bezpečnosť potravín.

 

Predpis č. 533/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

Nariadenie (ES) č. 178/2002 európskeho parlamentu a rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín.

Nariadenie európskeho parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín.

Nariadenie európskeho parlamentu a rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu.

Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré  osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín (Oznámenie č. 4/2008 Z.z.).

Zákon č. 354/2006 MZ SR ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. Zariadenie je napojené na zdroj vody so súhlasom okresného hygienika v Bratislave.

Zákon č. 223/2001 Z.z. , Nariadenie vlády SR č.605/1992 o evidencii odpadov.

Výnos MP SR a MZ SR z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu SR.

Upravuje Zákon č. 505/1990 Z.z. o metrológii a Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, č. 210/2000 Zb. o meradlách a metrologickej kontrole.